مراسم گیشاگردانی درپاشاکی

گیشاگردانی درپاشاکی

دی ۱۲ام, ۱۳۹۱
دوروزمانده به مراسم عروسی، عروس خانم بایکی ازدوستان بسیارنزدیک درروستا باپای پیاده به منازل بستگان دورونزدیک می رفتندوازهمه تک تک خداحافظی ودرضمن همه رانیزبه... ادامه