گویشهای محلی پاشاکی

گویشهای محلی پاشاکی-شامل حروف ج چ ح خ

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
جوکول= برنجی که هنوز نرسیده درو می کنند وبعد از آماده کردن به آن شکر اضافه نموده ودر مجلس عروسی استفاده می نمایند جانه شیر = آب تنی جوت = کسی که لکنت زبان... ادامه