گویشهای محلی پاشاکی

گویشهای محلی پاشاکی-شامل حروف د ر ز س ش

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
دسکول زئن = تنه زدن ،هل دادن دوجین کوتن = سوارکردن داغوله گیتن = دبه درآوردن دچ که نین dach ka nain= چسباندن دچیک = چسبنده ،سمج دیم کول = برجستگی صورت،محل سرخی گونه دس وه... ادامه
گویشهای محلی پاشاکی

گویشهای محلی پاشاکی-شامل حروف ص غ ف ق

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
صیقل دکان = مغازه آهنگرها غوزه= جای کش بیجامه  غوز قون= دیگ غذا پزی فکال اوه =  پس مانده آب برنج زارها فکال اوه خور = برنج زاری که ازگذرگاه آب رودخانه دورباشد وازپس... ادامه
گویشهای محلی پاشاکی

گویشهای محلی پاشاکی-شامل حروف الف ب پ ت

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
آپچین= مشما آغوزسیل = پوست گردو اجار= ساقه باریک وخشکیده چوب اقه aga = پدر اشکالو = نوعی هلو اوکنوس= ازگیل شورگذاشته شده،ازگیل تقریبارسیده وسفت رادرخم یا دبه ریخته... ادامه