گویشهای محلی پاشاکی

گویشهای محلی پاشاکی-شامل حروف الف ب پ ت

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
آپچین= مشما آغوزسیل = پوست گردو اجار= ساقه باریک وخشکیده چوب اقه aga = پدر اشکالو = نوعی هلو اوکنوس= ازگیل شورگذاشته شده،ازگیل تقریبارسیده وسفت رادرخم یا دبه ریخته... ادامه