گویشهای محلی پاشاکی

گویشهای محلی پاشاکی-شامل حروف ل م ن و ه ی

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
لمه لس = درسایه برنج رشدمی کندولی خوشه نمی زندوسربرنج راجهت رشدمی برند لالیم اوه = آب ولرم لو = بوته خیاروهندوانه لوچه زن = پشت چشم نازک کردن لاگنئن = تکان دادن... ادامه
گویشهای محلی پاشاکی

گویشهای محلی پاشاکی-شامل حروف ک گ

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
کالسن = ریختن کش ئیتن = درآغوش گرفتن کارامیج = کارآموز،گاونرجوان راکه اولین سال در مزرعه  برای کارکشاورزی به کارگیرند کون پائی کوتن = استراق سمع کردن کل انگشت =... ادامه
گویشهای محلی پاشاکی

گویشهای محلی پاشاکی-شامل حروف د ر ز س ش

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
دسکول زئن = تنه زدن ،هل دادن دوجین کوتن = سوارکردن داغوله گیتن = دبه درآوردن دچ که نین dach ka nain= چسباندن دچیک = چسبنده ،سمج دیم کول = برجستگی صورت،محل سرخی گونه دس وه... ادامه
گویشهای محلی پاشاکی

گویشهای محلی پاشاکی-شامل حروف ص غ ف ق

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
صیقل دکان = مغازه آهنگرها غوزه= جای کش بیجامه  غوز قون= دیگ غذا پزی فکال اوه =  پس مانده آب برنج زارها فکال اوه خور = برنج زاری که ازگذرگاه آب رودخانه دورباشد وازپس... ادامه
گویشهای محلی پاشاکی

گویشهای محلی پاشاکی-شامل حروف ج چ ح خ

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
جوکول= برنجی که هنوز نرسیده درو می کنند وبعد از آماده کردن به آن شکر اضافه نموده ودر مجلس عروسی استفاده می نمایند جانه شیر = آب تنی جوت = کسی که لکنت زبان... ادامه