شهدای روستای بازقلعه دژسنگر

روستای بازقلعه دژسنگر-مهرداد همتی پاشاکی

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
روستای بازقلعه دژسنگر-مهرداد همتی پاشاکی درزمانهای دور،بازقلعه نامی بودکه شامل سه قسمت بود:۱-دژ ۲- اکبر ۳- ملک ، که ازیک طرف تاآن طرف سفیدرود که به شهرسنگرنزدیک است... ادامه