آخرین کیفته زن پاشاکی

آخرین کیفته زن پاشاکی-حمزه شرفی پاشاکی

شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۰
بنام یزدان پاک-کولش یا گالی و یا ساقه ی برنج نوعی الیاف گیاهی است که در روزگارنه چندان دوربرای پوشش سقف خانه هاکه به صورت شیروانی است درروستاهای شمال ، بکار می... ادامه