مبانی و اصول مقدماتی تکنیک های کشت سلول

مبانی و اصول مقدماتی تکنیک های کشت سلول-پژمان عباسی پاشاکی

دی ۳ام, ۱۳۹۱
 کاربردهای کشت سلول،شاید از خود سؤال کنیم که چرا سلول ها را کشت می دهیم؟ یکی از اهداف کشت سلولی مطالعه سلول ها از نظر نحوه رشد، نیازهای غذایی و علل توقف رشد آنهاست .... ادامه