مراحل خشک کردن برگ چای

مراحل خشک کردن برگ چای-جمشیدنوان مقصودی وفاطمه نظری پاشاکی

شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۰
درشمال کشورایران،محصول چاى کشت مى شودکه برگ سبز آن توسط چایکاران برداشت شده وبه کارخانه هاى چاى جهت خشک کردن مى آورند،برگ سبز را ابتدا دردستگاه تراف... ادامه