خانم کریمی باسابقه ترین خیاط پاشاکی

خانم کریمی باسابقه ترین خیاط پاشاکی

آذر ۲۹ام, ۱۳۹۱
خانم کریمی باسابقه ترین خیاط پاشاکی خانم کریمی ماهرترین وباسابقه ترین خیاط پاشاکی می باشدوپنجاه سال است که به کارخیاطی مشغول است.وسالانه حدودآ ،صد دست لباس می دوزد... ادامه