حساسیت نظری-نازیلا جوادی پاشاکی

آذر ۲۹ام, ۱۳۹۱
حساسیت نظری-نازیلا جوادی پاشاکی حساسیت نظریTheoretical Sensivity به ویژگی بصیرت  و مهارت محقق درمعنی دارنمودن داده ها،استعداددرک وقدرت تجزیه وتحلیل عناصرمربوط از... ادامه