حساسیت نظری-نازیلا جوادی پاشاکی

آذر ۲۹ام, ۱۳۹۱
حساسیت نظریTheoretical Sensivity به ویژگی بصیرت  و مهارت محقق درمعنی دارنمودن داده ها،استعداددرک وقدرت تجزیه وتحلیل عناصرمربوط از عناصرنامربوط اطلاق می شودکه  ازطریق تجربه... ادامه