کامران منصوری پاشاکی

تأثیرهیدروپرایمینگ بر مؤلفه های جوانه زنی بذر-کامران منصور قناعی پاشاکی

تیر ۴ام, ۱۳۹۳
ارزیابی تأثیر هیدروپرایمینگ بر مؤلفه های جوانه زنی بذروماش سبز(Vigna radiate L Wilczek)تحت شرایط تنش شوری خلاصه مقاله: این تحقیق با هدف بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر ویژگی های... ادامه