ارتباط بین مدیریت سرمایه درگردش و سودآوری-فاطمه صداقتی پاشاکی

آذر ۳۰ام, ۱۳۹۱
ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران چکیده : در این تحقیق رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکتهای... ادامه