توم بیجار،خزانه برنج-فوتبال دیروز و امروز روستا-پاشاکی را چه شده است؟

فوتبال دیروز وامروزروستا-محمدعلی آب بندپاشاکی

شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۰
حدود9یا10سال بیشترنداشتیم .آن زمان کلاس سوم یا چهارم ابتدایی بودیم که درمدرسه قدیمی روستای پشتاسرا درس می خواندیم مدرسه ای که در سال پنجم تحصیلیمان جای خود را به یک... ادامه