فرهیختگان روستای پاشاکی

فرهیختگان روستای پاشاکی قسمت سوم

تیر ۱ام, ۱۳۹۳
به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی   نجات محمرضا نجات پاشاکی فرزند ناصر«سیروس»(مهندس مکانیک) طاهره نجات پاشاکی فرزند محمد( ارشدمهندسی شیمی ) علی نجات پاشاکی فرزند... ادامه