بررسی جایگاه وجه التزام در کنوانسیون بین المللی کالا

بررسی جایگاه وجه التزام درکنوانسیون بین المللی کالا-رضامقصودی

دی ۳ام, ۱۳۹۱
بررسی جایگاه وجه التزام درکنوانسیون بین المللی کالا-رضامقصودی بررسی جایگاه وجه التزام در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG) چکیده: وجه التزام یا شرط خسارت یک توافق... ادامه