ژئوپلتیک-چالش های فراروی حقوق بشر

ژئوپلتیک-سجادکریمی پاشاکی

دی ۵ام, ۱۳۹۱
تقسیم بندی جهان بر اساس مناطق جغرافیای بیانگر نوع کارکرد ویژه کشورها در آن منطقه می باشد که وجوه اشتراکات آنان موجبات همبستگی و همگرایی را به وجود آورده و تحکیم آن... ادامه