سفره های زیارت-مراسم شب عقدکنان درپاشاکی

سفره های زیارت-سکینه عاشوری پاشاکی

شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۰
سفره های زیارت را از نور معرفت خالی نکنیم اولین بار که چشم به جهان گشودیم، وقتی گریه کردیم به ما شیر دادند تا «بخوریم» و آرام شویم. بهشت برین را به بهای «خوردن» یک سیب... ادامه