مسئولان آب پاشاکی درسالهای1320

دی ۱۴ام, ۱۳۹۱
آب کیاجوب به طرف پایین محله وآب کهنه جوب به طرف پشتاسرا ایستاده ازراست، آقایان احمدزابد محمدقلی شبدینی، ازپایین محل کسی حسین کریمی برادرجعفرکریمی،محمدعلی... ادامه