مدیران منابع انسانی و پایگاه های شبکه

درس گرفتن ازشکست-دکترکوروش نجفى پاشاکى

بهمن ۴ام, ۱۳۹۰
بسیارى ازکارآفرینان موفق درتلاشهاى اولیه خوددرایجادورشدکسب وکارشان شکست مى خوردند.درتمامى مراحل توسعه کسب وکار,شکست همواره محتمل است.حتى وقتى که کارآفرینان کسب... ادامه