مدیران منابع انسانی و پایگاه های شبکه

درس گرفتن ازشکست-دکترکوروش نجفى پاشاکى

بهمن ۴ام, ۱۳۹۰
درس گرفتن ازشکست-دکترکوروش نجفى پاشاکى بسیارى ازکارآفرینان موفق درتلاشهاى اولیه خوددرایجادورشدکسب وکارشان شکست مى خوردند.درتمامى مراحل توسعه کسب وکار,شکست... ادامه