محمد علیپورمعروف به محمد مکانیک

پاشاکی ومحمدمکانیک

شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۰
قابل توجه اهالی پاشاکی پنابندان لات محله شیوا پشتا سرا بالا شاده وپایین شاده ونصرال اباد و شیخ علی بست باز قلعه دژ گوشکجان و جیرکتیک سلش و مالده وخلشا وکشصت ابادان... ادامه