لذت زندگی- سکینه عاشوری پاشاکی

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
قطعاً تاکنون کسانی را دیده اید که در نهایت افسردگی و ناامیدی از زمین و زمان می نالند و از بخت بد خود شکایت می کنند و شاید دیده باشید افرادی را که همواره در حسرت مقام و... ادامه