مقاله نامه کنفراس فیزیک ایران سال ۹۱- مریم نظری حقیقی پاشاکی

دی ۳ام, ۱۳۹۱
تقویت لیزرپرتوان بااستفاده ازمدل پس پراکندگی رامان تحریکی درپلاسما-مریم نظری حقیقی پاشاکی دراین مقاله به بررسی تقویت پالس لیزرفراکوتاه بااستفاده ازمدل پس... ادامه