حسابداری باستان-فرحناز کریمی پاشاکی

آذر ۳۰ام, ۱۳۹۱
ایران سرزمین مرتفی درجنوب غربی آسیا است که بخشی بزرگ ازفلات ایران رادربرگرفته است.این سرزمین جایگاه یکی ازکهن ترین تمدن های جهان است که بیش ازده هزارسال قدمت... ادامه