کلجارهاو پاشاکی اثرفیروزقسمتی زاده

پاشاکی پیش ازظهوروظهورنام پاشاکی-فیروزقسمتی زاده پاشاکی

شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۰
پاشاکی پیش ازظهور-تمامی پاشاکی جزوجنگل های بزرگ مناطق دیلمان بود که دارای درختان بسیار کهن و حیواناتی چون ببر، پلنگ ، خرس و گرگ زندگی می کردند.در کناره های رودخانه... ادامه