درمورداستویی ها

درمورداستویی ها-مرحوم حسین آقا محمدی نژادپاشاکی

شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۰
حسین آقامحمدی می گوید:اولین طایفه درپاشاکی استویی بودند،که بعدازچندسال ملایی هاآمدند.جدحسین آقا محمدی نژاد،جداکبرمحمدی نژادکه جزء دیسامی بودند،جدرمضان نطری... ادامه