سفره های زیارت-مراسم شب عقدکنان درپاشاکی

شب عقدکنان درپاشاکی

دی ۱۲ام, ۱۳۹۱
درشب عقدکنان ازطرف خانواده دامادیک راس گوسفندخریداری بعدپیشانیش رارنگ آمیزی کرده وگلی برگردن گوسفندمی آویختند.وبه طرف خانه عروس به راه می افتادتدوطی تشریفاتی... ادامه