شهدای روستای بازقلعه دژسنگر

روستای بازقلعه دژسنگر-مهرداد همتی پاشاکی

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
درزمانهای دور،بازقلعه نامی بودکه شامل سه قسمت بود:1-دژ 2- اکبر 3- ملک ، که ازیک طرف تاآن طرف سفیدرود که به شهرسنگرنزدیک است ادامه داشت.بازقلعه دژفعلی  جزء بازقلعه... ادامه