گویشهای محلی پاشاکی

گویشهای محلی پاشاکی-شامل حروف ج چ ح خ

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
جوکول= برنجی که هنوز نرسیده درو می کنند وبعد از آماده کردن به آن شکر اضافه نموده ودر مجلس عروسی استفاده می نمایند جانه شیر = آب تنی جوت = کسی که لکنت زبان... ادامه
گویشهای محلی پاشاکی

گویشهای محلی پاشاکی-شامل حروف الف ب پ ت

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
آپچین= مشما آغوزسیل = پوست گردو اجار= ساقه باریک وخشکیده چوب اقه aga = پدر اشکالو = نوعی هلو اوکنوس= ازگیل شورگذاشته شده،ازگیل تقریبارسیده وسفت رادرخم یا دبه ریخته... ادامه