گویشهای محلی پاشاکی

گویشهای محلی پاشاکی-شامل حروف د ر ز س ش

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
دسکول زئن = تنه زدن ،هل دادن دوجین کوتن = سوارکردن داغوله گیتن = دبه درآوردن دچ که نین dach ka nain= چسباندن دچیک = چسبنده ،سمج دیم کول = برجستگی صورت،محل سرخی گونه دس وه... ادامه