اعضای هیئت مشورتی روزنامه اطلاعات پاشاکی سال51

مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۲
درسال هزاروسیصدوپنجاه ویک ،اعضای جدیدهیات مشورتی پاشاکی  به دعوت نمایندگی روزنامه اطلاعات درپاشاکی عده ای ازمعتمدین وافرادمورداطمینان مردم دردفترنمایندگی گردهم... ادامه