اعضای هیئت مشورتی روزنامه اطلاعات-ردیف بالا ازراست نفردوم محمد مقصودی پاشاکی ،پایین ازراست نفراول علی اکبر جهانگیری-عکس ازموسی اکبری پاشاکی

اعضای هیئت مشورتی روزنامه اطلاعات پاشاکی سال۵۱

مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۲
درسال هزاروسیصدوپنجاه ویک ،اعضای جدیدهیات مشورتی پاشاکی  به دعوت نمایندگی روزنامه اطلاعات درپاشاکی عده ای ازمعتمدین وافرادمورداطمینان مردم دردفترنمایندگی گردهم... ادامه