رسم ورسوم

رسم ورسوم قدیم درپاشاکی

شهریور ۱۹ام, ۱۳۹۰
زمان نشاجده ی روحانی  ابتدا خود تخم جوی برنج  را برای نشا خیس می کرده  ، بعد همسایه ها را خبرمی داده  که آنها نیز اینکار را انجام دهند و اینکار دارای برکت زیادی بود. و... ادامه