دروصف پدر

دروصف پدر-رمضانعلی نظری پاشاکی

آبان ۶ام, ۱۳۹۲
با بال شکسته ا‌‌‌ش پرآورد پدر   /   عمری ز خودش پدر درآورد پدر «شعرازعباس صادقی» نگاهش،لبخندملیحش که نظیرخنده ی آفتاب است چشمهایش که دفتری ازعشق وزندگی را... ادامه