اولین درمانگاه شخصی بالامحله پاشاکی

آذر ۴ام, ۱۳۹۱
حدودسال ۱۳۲۵اولین درمانگاه شخصی درپاشاکی بالا توسط آقای دکترمحمدقهرمانی درپاشاکی دایرشد.گوینداین شخص تحصیل کرده روسیه بوده وبه پاشاکی فرستاده شده بود.این شخص به... ادامه