آخرین موشک-سکینه عاشوری پاشاکی

آذر ۲۹ام, ۱۳۹۱
دوبار شهید شد ، یک بار خودش ویک بار هم بواسطه فرزند ۷ ماهه خود که حامله اش بود ! همیشه می گفت : آخرین موشک نصیب ما می شود ! تکیه کلام او وهمسرش بود... همانطور هم شد ؛ در... ادامه