یادی ازاوست محمدهمتی پاشاکی

یادی ازاوست محمدهمتی پاشاکی

شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۰
یادی ازاوست محمدهمتی پاشاکی-مرحوم استادمحمد همتی پاشاکی درجوانی حرفه اش سلمانی بوده،بعد به گیل تجربه روی می آورد یعنی توسط بعضی ازگیاهان مثل سیاه اوه (سیاه آب) ،... ادامه