بررسی خصوصیات ژئومکانیکی تثبیت خا کها

بررسی خصوصیات ژئومکانیکی تثبیت خا کها-مهدی کریمی پاشاکی

تیر ۲۲ام, ۱۳۹۳
بررسی خصوصیات ژئومکانیکی تثبیت خا کهای نباتیبا سیمان و ماسه قسمت قابل ملاحظه ای از لایه های سطحی زمین را در مناطق معتدل و جنگلی ، خاک های نباتی (خاک برگ ها) تشکیل م... ادامه