جوانی مرحوم محمدرضاروستازاده کشتی گیر

ورزش کاران وکشتی گیران قدیم پاشاکی

دی ۱ام, ۱۳۹۱
کشتی گیران وورزش کاران قدیم پاشاکی عبارتنداز:مرحوم پهلوان شعبان منصوری،مرحوم عباس شمسی پورکه به عنوان سوارکارواسب سواری بودکه گوینددرحال دویدن اسب،سواروپیاده می... ادامه