دولتهای مجازی اهرم‌های جهانی سازی صلح

مترجم-بابک خادمی پاشاکی

آبان ۳ام, ۱۳۹۰
لیست  پاره ای ازکتوب ترجمه شده توسط اقای بابک خادمی پاشاکی طرح کسب و کار درک امور مالی معرفی کلامی (نمایش شفاهی) پیدایش دولت های مجازی (ثروت و قدرت در قرن... ادامه