استراتژی آب مجازی-بهره برداری از منابع آب-تصفیه و بهسازی زه آبهای کشاورزی

استراتژی آب مجازی-محمدحسین کریمی پاشاکی

مرداد ۷ام, ۱۳۹۲
استراتژی آب مجازی،راهکاری برای بهرهبرداری بهینه از منابع آب آب مجازی، مقدار آبی است که یک کالا و یا یک فرآورده کشاورزی، طی فرآیند تولید، آن را مصرف نموده تا به... ادامه