ردپای گاو دزد را لوداد

ردپای گاو دزد را لوداد!

دی ۲ام, ۱۳۹۲
یکی ازاهالی پاشاکی به نام آقای "ع-منصوری"  صبح روزچهاردهم فروردین سال هزاروسیصدوپنجاه ودووقتی برای سرکشی احشام خود به طویله رفت متوجه شدگاوش رادزدیده اند،اوهراسان... ادامه