بردن شالی بااسب

تصاویر دیگر

بهمن ۹ام, ۱۳۹۳
شامل: به یادشهید فرهادرضایی شیوایی-صنایع دستی(شال گردن بافی)-موسیقی وعروسی ها-اسب بارزنی(بستن شالی به اسب)-حمل شالی توسط اسب-برنج بینی(درو برنج)-خرمن کوبی برنج... ادامه