تصاویرکودکی پاشاکیجی ها

تصاویرکودکی پاشاکیجی ها،آیامی شناسید؟

بهمن ۱۱ام, ۱۳۹۲
شامل تصاویر کودکی آقایان:آریاجهانگیری -کامران منصوری -احمدصدیقی -یعقوب منصوری قناعی -ابراهیم روحانی -فرزاد عباسی -کمالی -افشین شبدینی -حسن شمسی پور -حمید شبدینی -بدیع... ادامه