اشعارعامیانه روستای پاشاکی-کیومرث شمسی پورپاشاکی

اشعارعامیانه روستای پاشاکی1-کیومرث شمسی پورپاشاکی

دی ۱ام, ۱۳۹۱
بهارونوبهارونوبهارون/ هألی تتی تتی کونأ ،کنجوکنارون/ کافرماره دارم،ظالم برارون/ ترسم مره بکوند،تیربارون/ ریزه ریحون،شیمی باغه بکشتم/ می ریحون زرده بو،مو،اوه... ادامه
اشعارعامیانه روستای پاشاکی-کیومرث شمسی پورپاشاکی

اشعارعامیانه روستای پاشاکی2-کیومرث شمسی پورپاشاکی

دی ۱ام, ۱۳۹۱
گیلونه گیل بومابو،تو،نومابی/ کورده گالش،بومابو،تونومابی/ مره وعدأی،بده أ بی،خرمنه سر/ عروسی رخت،بیأم تونمابی/ کتون پوشه ،کتون پوشه،کتون پوش/ هروقت تره دینم،می... ادامه