گربه کجاتخم می گذارد؟!

پاشاکی سال۵۱-گربه کجاتخم می گذارد؟!

مرداد ۲۵ام, ۱۳۹۲
درسال هزاروسیصدوپنجاه ویک درپاشاکی،مجیدخان یکی ازاهالی پاشاکی مرغ بسیارزیبایی داشت که فوق العاده موردعلاقه ی اوبود.وقتی مرغ"کرچ"یا "کلوشکَن" شد.مجیدخان هجده... ادامه