سیری درتاریخ تأمین اجتماعی ایران

سیری درتاریخ تأمین اجتماعی ایران۲-محمدکریمی پاشاکی

شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۰
سیری درتاریخ تأمین اجتماعی ایران وتحولات حوزه درآمد(قسمت دوم) “تشکیلات سازمان تأمین اجتماعی”سازمان تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری... ادامه