وامل بازدارنده فعالیتهای تحقیق وتوسعه-مانداناعاشوری پاشاکی

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
عوامل بازدارنده پیش روی فعالیتهای تحقیق وتوسعه درواحدهای تولیدی وارائه راهکار دردنیایی که کلمات جدید همچون مدیریت کیفیت وبهره وری ، مدیریت دانایی،مدیریت برمبنای... ادامه