اولین بهدارى دولتى درپایین محله پاشاکى

دی ۱۴ام, ۱۳۹۱
درتابستان ۱۳۳۵قوام السلطنه ،وثوق وامینى هاکه ازمالکان پایین محله پاشاکى بودند،زمینی راجهت ساخت بهداری،جلومنزل آقاى امیرعلى صدیقى درنظرگرفتندوبعدازیک سال بهدارى... ادامه