اولین بهدارى دولتى درپایین محله پاشاکى

اولین بهدارى دولتى درپایین محله پاشاکى

دی ۱۴ام, ۱۳۹۱
درتابستان ۱۳۳۵قوام السلطنه ،وثوق وامینى هاکه ازمالکان پایین محله پاشاکى بودند،زمینی راجهت ساخت بهداری،جلومنزل آقاى امیرعلى صدیقى درنظرگرفتندوبعدازیک سال بهدارى... ادامه