تاریخ گیلان

تاریخ گیلان-فرهادنجفی اصلی پاشاکی

اردیبهشت ۱۴ام, ۱۳۹۲
سرزمین گیلان باپیشینه ی تاریخی خود،درطول قرون واعصارازموج وقایع وجریانات تاریخی که دامنگیرپهنه ی وسیع ایران شده برکنارنبوده است،جریاناتی که گاه به طورمستقیم وگاه... ادامه