استراتژی آب مجازی-بهره برداری از منابع آب-تصفیه و بهسازی زه آبهای کشاورزی

بهره برداری از منابع آب-محمدحسین کریمی پاشاکی

دی ۷ام, ۱۳۹۱
بهینه سازی بهره برداری از منابع آب با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی کمبود منابع آب قابل دسترس در کشور و نیز پراکنش نامتناسب آن، لزوم استفاده از مدیریت بهینه... ادامه